HALUATKO ITSENÄISEN, LIIKUNNALLISEN TYÖN,
JOLLA ON MERKITYSTÄ?

 

Sanomalehdenjakajat ovat usein todenneet, että työn parhaita puolia ovat työskentelyn itsenäisyys ja sen tarjoama palkallinen hyötyliikunta. Kun muut vasta heräävät, niin lehdenjakaja lopettelee jo työpäiväänsä, joten päivät jäävät vapaiksi. Alalla työskentelee 6200 jakajaa ja heistä 20 prosenttia käyttää työkielenään jotain muuta kuin suomea. Edustettuna on 70 eri kansalaisuutta.

Jakajina toimii monenlaisia ihmisiä, joiden elämäntilanteeseen jakotyö soveltuu hyvin. Yhteistä on, että he noudattavat säännöllisiä elämäntapoja ja heräävät joka yö kellonsoittoon. Jakajat eivät pelkää erilaisia sääoloja, vaan osaavat asennoitua ja varautua kulloiseenkin säätyyppiin. Koska lehdenjakelu on yötyötä, jakajat ovat täysi-ikäisiä. Lehdenjakajat haluavat tehdä työnsä huolellisesti ja suhtautuvat jakovirheisiin vakavasti. He tietävät tekevänsä tärkeää työtä, koska lehden tilaajan päivän halutaan käynnistyvän hyvin.

 

Oletko kiinnostunut jakajan työstä?

Verkostoyhtiöllämme PKS Jakelu Oy:llä on tällä hetkellä auki useita työpaikkoja auki Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla.

Tarjoamme vakituista koko- tai osa-aikaista päivätyötä arkipäivisin.

Lisätietoja alla olevasta linkistä:

https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/postinkuljettaja-vantaa/1216063

Hae suoraan ylläolevan linkin kautta tai ilmoita kiinnostuksesi alla olevalla painikkeella:

 
static1.squarespace.png


LEHDENJAKELUSSA ON KÄYTÖSSÄ MODERNIT TYÖVÄLINEET

Varhaisjakelu alkaa, kun kaikki alueen yhteisjakelussa mukana olevat lehdet on kuljetettu painoista jakelulle. Alueesta riippuen jakelut alkavat yleensä yöllä klo 1-2 ja päättyvät yleensä klo 6-7. 

Jakaja työskentelee keskimäärin 3-4 tuntia yössä. Pääosin reitit ovat autoreittejä, mutta taajamien keskustoissa on myös pyörä- tai kärryreittejä.

Jakajat käyttävät nykyään valtaosin niin sanottua sähköistä jakokirjaa eli järjestelmää, jossa reittien osoitteet ja tilaustiedot ovat luettavissa kännykkäohjelmasta. Perinteisiä paperivihkoja on vielä käytössä paikoin. Myös tiedottaminen ja jakelun etenemisen seuranta tapahtuu kännykkäjakokirjan avulla. Tämä uusi työmenetelmä mahdollistaa aiempaa monipuolisemmat sekä kohdennetummat jakelut ja sen myötä paremmat lisäansiomahdollisuudet. Lisäksi jakelun laatu paranee, kun tiedot ovat aina ajan tasalla. 

Monin paikoin jakelut alkavat sisätiloista eli jakeluhuoneelta, joista löytyvät sosiaalitilat. Näissä jakajat voivat ennen jakelua kokoontua juomaan kahvit ja päivittämään kuulumiset odottaessaan lehtien saapumista. Samoja tiloja voidaan käyttää tiimikokousten pitämiseen sekä työsuojelu- ja luottamusmiesasioiden hoitoon. 

Jakelussa voi olla sanomalehtien lisäksi myös lehtiesitteitä, kaupunkilehtiä, suoramainoksia ja kohdennettuja suoramainoksia. Paikoin mukana voi olla myös aikakauslehtiä tai lehtikustantajien omia kirjeitä kuten lehtien kanta-asiakasposteja. Muissa pohjoismaissa sanomalehtien jakelun yhteydessä jaetaan kirjeitä, kirjoja ja jopa verkkokaupan pienpaketteja, ja meilläkin suuntana on jakotuotteiden monipuolistuminen. Tällä turvataan kohtuuhintaiset jakelut ja jakajien ansiotason säilyminen.

 

JAKELUYHTIÖT HUOLEHTIVAT HENKILÖSTÖSTÄÄN

Isoimmissa jakeluyhtiöissä on nykyään käytössä jakelutiimijärjestelmä. Tiimitoiminta on yleensä vapaaehtoista, mutta tarjoaa osallistujille etuja ja sosiaalista toimintaa sekä mahdollisesti jopa lisätyötä. Tiimit ovat alueellisia ja niiden päätehtävänä on oman työyhteisön ja jakotyön kehittäminen. Lisäksi tiimit voivat tehdä ehdotuksia jakajien loma-ajoista ja yhteisen harrastustoiminnan järjestämisestä. Toimintaa ohjaa tiiminvetäjä, joka voi mahdollisesti toimia myös jakeluesimiehen apuna erikseen sovittavissa tehtävissä. 

Jakelutyönantajat noudattavat yhteistoiminnasta annettua suositusta hyvin. Monissa yrityksissä on toimiva neuvottelukunta, missä tehdään aitoa yhteistyötä henkilöstön kanssa yritystoiminnan ja työolosuhteiden kehittämiseksi. 

Jakeluyritysten työsuojelutoiminta on aktiivista, työturvallisuutta parantavia tuotteita on tarjolla ja jakajille on järjestetty hyvä työterveydenhuolto. Joissain yrityksissä työvaatteiden hankintaa tuetaan järjestämällä edullisia yhteishankintoja halukkaille. Lisäksi jakajille tarjotaan lehtietu ja työnantajat järjestävät mahdollisesti myös työkykyä ylläpitävää toimintaa ja harrastustoimintaa. 

Useat jakeluyritykset palkitsevat jakajiaan hyvästä laadusta esim. maksamalla jakajille henkilökohtaista laatupalkkiota tai laatupalkkiota tiimin yhteisestä hyvästä laadusta. Palkitsemismuoto voi olla myös muu kuin rahapalkkio. Varhaisjakelun laatu on todella hyvä ja siitä halutaan jatkossakin pitää kiinni. Sanomalehdistä 99,95 prosenttia jaetaan oikeille tilaajille ja 99,50 prosenttia lehdistä jaetaan sovittuun määräaikaan mennessä.


Varhaisjakelussa on tarjolla useita erityyppisiä tehtäviä

monipuoliset.jpg

Varhaisjakelussa voit työskennellä joko pää- tai sivutoimisena sinulle parhaiten sopivassa roolissa. 
 

Vakituinen jakaja työskentelee omilla reiteillään pääsääntöisesti kuutena yönä peräkkäin ja pitää sen jälkeen kaksi vapaapäivää. Paikallisesti on sovittu myös muunlaisia työvuorokiertoja vakituiselle jakajalle. Vakituisen jakajan vapaapäivinä piirillä työskentelee vapaapäivän vuorottaja. Hän voi toimia vuorottajana useammalle jakajalle ja saa näin ketjutettua useita työpäiviä peräkkäin. Lisäksi hän saa enemmän vaihtelua piireihin.

Jos vuorossa oleva jakaja sairastuu, öisin piirille hälytetään varajakaja ja päiväsaikaan etsitään sijainen. Varajakaja on kokeneempi jakaja, joka on oppinut tuntemaan useita piirejä alueellaan. Varajakajalla ei välttämättä ole omia vakituisia piirejä lainkaan tai niitä on hyvin vähän, jotta hänellä on mahdollisuus jakaa yllättäen vapautuvia piirejä. Sijaiset ovat jakajia, jotka ovat oppineet esim. lomantuurausten kautta tuntemaan muutamia piirejä ja voivat tarvittaessa avustaa näiden jakelussa. 

Lehdenjakoyritykset ovat monille ensimmäinen työpaikka ja kontakti työelämään, koska ne tarjoavat töitä opintojen loma-aikoina eivätkä vaadi aikaisempaa työkokemusta alalta. Useasti työsuhde solmitaankin ensin lehdenjakajan lomantuuraajaksi. Tuuraajalle voidaan ketjuttaa usean jakajan lomasijaisuus peräkkäin ja näin saada koko lomakauden kestävä työsuhde, mitä voi mahdollisesti jatkaa esimerkiksi vapaapäivän vuorottajana opiskelun tai muun työn ohessa. 

Varhaisjakelu on yötyötä ja usein jakaminen tapahtuu autolla, joten jakajalta edellytetään täysi-ikäisyyttä ja ajokorttia. Lehdenjaon ansiotason voi säätää omiin menoihin sopivaksi valitsemalla itselle tarkoituksenmukaisen roolin ja työmäärän.

 

TULEVAISUUDEN JAKOTYÖSSÄ KOROSTUU MONIPUOLISUUS

Sanomalehtien jakelumäärät eivät kasva tulevaisuudessa, joten työn houkuttelevuuden vuoksi on tärkeää, että ansiotaso voidaan turvata ottamalla mukaan muita jakeluun sopivia tuotteita. Luontevimmin lehdenjakotyön yhteyteen sopivat aikakauslehdet, kaupunkilehdet, kohdennettu suoramainonta ja kirjeposti. Jakelupalveluita ja järjestelmiä sekä palkkausta kehitetään siihen suuntaan, että lisätuotteiden joustava jakelu on entistä helpompaa. 

Tulevaisuudessa on mahdollista, että päiväpostin jakelua ja sanomalehtien varhaisjakelua yhdistetään alueellisesti yhdellä kierroksella tehtäväksi. Erityisesti autopiireillä tämä nähdään hyvänä mahdollisuutena, koska niillä suuremman tuotemäärän kuljettaminen sujuu helpommin. Kaikkialla jakeluiden yhdistäminen ei ole mahdollista. Joillain alueilla jakeluiden kehityssuunta on viikonpäiväkohtaisten reittien tekeminen. Tähän on tarve erityisesti niillä paikkakunnilla, missä ilmestyy tiivispeittoinen lehti muutamana päivänä viikossa. Näillä alueilla päiväkohtaista työmäärää voidaan tasata tekemällä viikonpäiväkohtaisia reittejä. Tällöin kiirepäivänä työssä on enemmän jakajia ja reittien pituudet ovat lyhyemmät kuin rauhallisena päivänä. 

Sähköiset jakokirjat mahdollistavat jakotyön sujumisen, vaikka jakaja ei puhu äidinkielenään suomea, koska jakokirja-aineisto ja muu opastusaineiston on käännettävissä englanniksi. Isommissa jakeluyrityksissä toimiin jo englanninkielisiä tiimejä ja niiden määrä on kasvussa.